Jetanin Institute for Assisted Reproduction.

การชำระเงิน

การชำระเงินออนไลน์

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทำการชำระเงิน

ประเภทการชำระเงิน

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดชำระเงิน

รายละเอียดชำระเงิน

ทั้งหมด

วิธีการชำระเงิน

Create Security Questions

Please update your account with security questions
Finish

คำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินของฉัน?

คุณสามารถสอบถามคำถามเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินของคุณได้ที่แผนกแคชเชียร์ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามได้

การชำระค่าธรรมเนียมการแช่แข็งในการจัดเก็บ : :
Tel: +66 (0) 2655 5300 ext. 1306-7
Email: [email protected]
ค่ารักษาอื่น ๆ :
Tel: +66 (0) 2655 5300 ext. 1308-9
Email: [email protected]

เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงในช่วงวันทำการปกติ โปรดอย่าใช้ที่อยู่อีเมลนี้ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขบัตรเครดิต

การชำระเงินเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของ Jetanin